ดาวน์โหลด
MT4
เปิดทางสื่อผลิตเนื้อหา
2018-12-18 16:16  0

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน โดยสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางการเงิน ทั้งเจ้าของกิจการ, พนักงานหรือข้าราชการวัยเกษียณ, พนักงานบริษัท เยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยตลาดหลักทรัพย์พร้อมทำงานร่วมกับสื่อพันธมิตร เพื่อขยายความรู้การเงินและการลงทุนให้กับคนไทย โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯมีคลังข้อมูลความรู้ด้านการออมการลงทุนที่เป็นประโยชน์อยู่จำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ได้ทั้งหมด จึงเปิดโอกาสให้สื่อทุกแห่งเข้ามาผลิตข้อมูลที่มีอยู่เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

“ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ มีข้อมูลการซื้อขายและสถิติที่น่าสนใจ, ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน, ความรู้การเงินส่วนบุคคล การส่งเสริมการออม และการออมการลงทุนเพื่อการเกษียณ, ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสื่อที่เป็นพันธมิตรจะนำข้อมูลมาแปลงความรู้ให้เข้าใจง่าย ผ่านการทำรูปแบบที่น่าสนใจเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชน รวมทั้งนักลงทุนต่างชาติ ให้มีข้อมูลความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯต้องการให้ข้อมูลที่มีอยู่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผ่านการสร้างความเข้าใจผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์ม”

นายภากร กล่าวว่า โครงการร่วมกับพันธมิตรสื่อ ในการให้ความรู้เรื่องการลงทุนการออมเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึงและชัดเจนมากขึ้น โดยสื่อแต่ละสำนัก แต่ละรูปแบบ จะมีจุดเด่นแตกต่างกัน และกลุ่มเป้าหมายก็ต่างกัน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนข้อมูลและเงินทุนกับสื่อที่เข้ามาเป็นพันธมิตร โดยช่วงเดือน ม.ค.ปี 62 จะเปิดให้สื่อที่สนใจมานำเสนอโครงการแนวคิด ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการในขั้นตอนต่อไป.

 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1447608ยังไม่มีความคิดเห็นใดๆ แสดงความคิดเห็นของคุณเลย