ประกาศ
ดาวน์โหลด
MT4

การรับประกันเงินฝาก

ผู้เรียกร้องสินไหม

ผู้เรียกร้องสินไหม คือ ลูกค้าที่เป็นผู้เอาประกันภัย โดยที่ (i) เป็นผู้เรียกร้องค่าสินไหมตามสิทธิที่ ถูกต้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุล้มละลาย (ii) เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองตามเหตุที่เรียกร้องค่าสินไหม (รวมไปถึงแบบฟอร์มคำร้องค่าสินไหม) ที่ไปยื่นต่อผู้ประกอบกิจในคดีล้มละลายภายใน 12 เดือนของ วันที่เหตุล้มละลายของผู้เอาประกันภัย และ (iii) เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองตามแบบฟอร์มการจ่ายค่าตอบ แทนให้นักลงทุนที่ไปยื่นต่อผู้เอาประกันภัยภายใน 12 เดือนของวันที่เหตุล้มละลายของผู้เอาประกันภัย

การเชื่อมโยง Hyperlink สู่คุณสมบัติที่จะเอาประกันภัยได้